همپرداز Coprocessor

فارسی : همپرداز

انگلیسی : Coprocessor