بررسي مضامين شعري صعاليک در عصر جاهلي

Islamic Azad University of Kermanshah

Title : بررسي مضامين شعري صعاليک در عصر جاهلي

Abstract : در اين پايان نامه سعي شده به خاطر افراد صعاليک در جامعه جاهلي تنها به چهار نفر از آنها پرداخته شده. هدف از اين بررسي معرفي اجمالي صعاليک و شناساندن مضامين شعري آنان است. صعاليک به دو گروه بودند. گروهي به صعاليک عامل شهره بودند و گروه ديگر به صعاليک خامل معروف بودند.

Authors :

Fild : ادبیات عرب

Date :

Number : 14
Source - FullText
Download PDF

دانلود نسخه PDF بررسي مضامين شعري صعاليک در عصر جاهلي

http://iauksh.ac.ir

http://dic.iauksh.ac.ir