همساز compatible

فارسی : همساز

انگلیسی : compatible