همروند concurrent

فارسی : همروند

انگلیسی : concurrent