هماهنگ harmonic

فارسی : هماهنگ

انگلیسی : harmonic