هم ترازکردن Align

فارسی : هم ترازکردن

انگلیسی : Align