هم تراز کردن Justify

فارسی : هم تراز کردن

انگلیسی : Justify