فشرده سازی compression

فارسی : فشرده سازی

انگلیسی : compression