فراخوانی برگشتی callback

فارسی : فراخوانی برگشتی

انگلیسی : callback