فرا پرونده Metafile

فارسی : فرا پرونده

انگلیسی : Metafile