غیرعددی non-numeric

فارسی : غیرعددی

انگلیسی : non-numeric