غیر مجاز Illegal

فارسی : غیر مجاز

انگلیسی : Illegal