عبارت عبور pass-phrase

فارسی : عبارت عبور

انگلیسی : pass-phrase