سطحِ پایین low-level

فارسی : سطحِ پایین

انگلیسی : low-level