سِر گشایی decryption

فارسی : سِر گشایی

انگلیسی : decryption