شناسه كاربر userid

فارسی : شناسه كاربر

انگلیسی : userid