شناسه فرآیند Process ID

فارسی : شناسه فرآیند

انگلیسی : Process ID