شناسه فرآیند PID

فارسی : شناسه فرآیند

انگلیسی : PID