شناسه Identifier

فارسی : شناسه

انگلیسی : Identifier