شناسایی identification

فارسی : شناسایی

انگلیسی : identification