شرط مبرم Urgent condition

فارسی : شرط مبرم

انگلیسی : Urgent condition