زیرسیستم subsystem

فارسی : زیرسیستم

انگلیسی : subsystem