زیربرنامه subprogram

فارسی : زیربرنامه

انگلیسی : subprogram