زیر سیستم ورود و خروج I/O subsystem

فارسی : زیر سیستم ورود و خروج

انگلیسی : I/O subsystem