زیر شبکه Subnet

فارسی : زیر شبکه

انگلیسی : Subnet