زیر رشته substring

فارسی : زیر رشته

انگلیسی : substring