سیلیسیوم silicon

فارسی : سیلیسیوم

انگلیسی : silicon