شبیه‌سازی simulation

فارسی : شبیه‌سازی

انگلیسی : simulation