شبیه یونیكس Unix-like

فارسی : شبیه یونیكس

انگلیسی : Unix-like