ستاره (*) asterisk

فارسی : ستاره (*)

انگلیسی : asterisk