شتاب‌دهی acceleration

فارسی : شتاب‌دهی

انگلیسی : acceleration