شتاب‌ده Accelerator

فارسی : شتاب‌ده

انگلیسی : Accelerator