سازگاری consistency

فارسی : سازگاری

انگلیسی : consistency