سازگار consistent

فارسی : سازگار

انگلیسی : consistent