سازنده constructor

فارسی : سازنده

انگلیسی : constructor