سایه‌روشن contrast

فارسی : سایه‌روشن

انگلیسی : contrast