صادر(ات) Export

فارسی : صادر(ات)

انگلیسی : Export