سابقه‌نما Histogram

فارسی : سابقه‌نما

انگلیسی : Histogram