شماره گیری dial up

فارسی : شماره گیری

انگلیسی : dial up