شمارشگر counter

فارسی : شمارشگر

انگلیسی : counter