شمارشی enumerated

فارسی : شمارشی

انگلیسی : enumerated