سلام به دنیا Hello World

فارسی : سلام به دنیا

انگلیسی : Hello World