روشِ دست‌یابی access method

فارسی : روشِ دست‌یابی

انگلیسی : access method