رجعت(بازگشتن به حالت اولیه) Revert

فارسی : رجعت(بازگشتن به حالت اولیه)

انگلیسی : Revert