ردیف ایکس X-Position

فارسی : ردیف ایکس

انگلیسی : X-Position