راه انداختن launch

فارسی : راه انداختن

انگلیسی : launch