رایانه Computer

فارسی : رایانه

انگلیسی : Computer