رابطه‌ای relational

فارسی : رابطه‌ای

انگلیسی : relational