رمزبندی كردن encrypt

فارسی : رمزبندی كردن

انگلیسی : encrypt