رمزبندی encryption

فارسی : رمزبندی

انگلیسی : encryption